Inventarisatie regionale dienstverlening aan werkzoekenden

Dit is een inventarisatie van de regionale dienstverlening aan werkzoekenden (met en zonder een arbeidsbeperking) en aan werkgevers, in opdracht van het Ministerie van SZW. Sinds de invoering van de Participatiewet, de banenafspraak en de Wet banenafspraak en quotumheffing hebben gemeenten de taak zich in te spannen voor de re-integratie, bij voorkeur naar betaalde arbeid, van mensen met een arbeidsbeperking die voorheen een beroep konden doen op de Wajong en de Wsw. De centrale doelstelling van dit onderzoek is om een leesbare, overzichtelijke stand van zaken te geven van de geldende samenwerkingsafspraken in de 35 arbeidsmarktregio’s.

Bij de bemiddeling van werkzoekenden kiezen sommige arbeidsmarktregio’s overwegend voor een aanbodgerichte benadering, terwijl andere regio’s overwegend kiezen voor een vraaggerichte benadering. De meeste publiek-private samenwerking vindt plaats op het terrein van de arbeidsvraag en dat binnen dit terrein de meest genoemde private speler uitzendbureaus betreft: in 24 van de 35 regio’s is regelmatig of vaak een uitzendbureau betrokken bij de dienstverlening aan werkgevers.


Details

Author(s) P. Schenderling, A. van Rossum, B. Berkhout
Language Dutch
Year of publication Jul, 2019
Publisher Berenschot, Den Haag
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of