Sociale zekerheid en controle op detacheringen binnen de EU. Nieuwe wending in de rol van de detacheringsverklaringen bij fraude

De detachering van werknemers binnen de Europese Unie (EU) heeft de jongste jaren heel wat juridische en politieke stof doen opwaaien. Hierbij staat de vraag centraal welk arbeidsrecht en welk sociaalzekerheidsrecht op deze werknemers van toepassing is: dat van het land van herkomst of dat van het land van tijdelijke tewerkstelling? Het antwoord op deze vraag bepaalt de reikwijdte van de territoriale toepassing van het nog steeds nationale arbeids- en socialezekerheidsrecht van de lidstaten.

De hier geannoteerde zaak ging over de vraag welke controle lidstaten kunnen uitoefenen op de naleving van de regels van de Europese socialezekerheidscoördinatie met betrekking tot de detachering van werknemers op hun grondgebied. Op grond van het Unierecht blijven binnen de EU gedetacheerde werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid van het uitzendland. Dat betekent dat zij voor het werk dat zij tijdelijk verrichten in het ontvangstland niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van dat land.


Details

Author(s) H. Verschueren
Language Dutch
Year of publication Apr, 2019
Journal Arbeidsrechtelijke Annotaties
Volume, Number 2019, 1
Page(s) 30-49
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of