Uitstroom uit flexbanen. Invloed van persoonlijke factoren, werkkenmerken en contracttype

Nederland kent een groeiend aantal flexwerkers. Dat maakt inzicht in welke flexwerkers een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben essentieel. Dit onderzoek beantwoordt de vraag in hoeverre persoonlijke factoren, werkkenmerken en het contracttype de uitstroom van flexwerkers naar een vast contract of naar een uitkeringssituatie beïnvloeden. Hiertoe is multinomiale logistische regressie toegepast op de data van 4733 flexwerknemers uit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) van TNO en CBS en hun 5-jaar follow-up uitstroomgegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS. Eerder onderzoek naar arbeidsmarkttransities van flexwerkers richtte zich voornamelijk op demografische kenmerken, opleidingsniveau en formele baankenmerken, zoals sector. Dit onderzoek kijkt daarnaast ook naar de werk-privébalans, gezondheid, leerrijk werk en werkbelasting van flexwerkers.


Details

Author(s) R. Goldbach, A. van Drongelen, H. van de Ven, K. Putnik, I. Eekhout, S. van den Bossche, A. Goudswaard
Language Dutch
Year of publication Mar, 2019
Journal Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume, Number 35, 1
Page(s) 72-88
Website / Document Visit

Recente publicaties

Zoek publicaties

en

of