De sectorale loongroei in Nederland: een veranderende samenstelling van de economie

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft en onderzoekt de loonontwikkeling op sectorniveau. In deze studie rafelen we voor elke sector de loongroei uiteen in de ontwikkeling van de inflatie, de arbeidsproductiviteit en het loonaandeel. In de periode 1996-2017 drijven vooral de lagere inflatie en de lagere arbeidsproductiviteitsgroei de relatief lage loongroei. Daarnaast neemt het loonaandeel in het merendeel van de sectoren af.

De nationale loongroei wordt vooral bepaald door loongroei binnen sectoren. Verschuivingen tussen sectoren leveren een geringe bijdrage aan de lage loongroei over de gehele periode. In de meest recente jaren is de bijdrage van verschuivingen tussen sectoren echter groter. In 2017 leidt de relatieve verschuiving in de financiële sector, openbaar bestuur, horeca en vooral de uitzendbranche tot een lagere loongroei van ongeveer 0,5%.


Details

Author(s) J. Paans, R. Euwals
Language Dutch
Year of publication Nov, 2018
Publisher Centraal Planbureau (CPB), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of