Wat is de impact van platformwerk?

Platforms brengen bedrijvigheid en innovatie. Daarmee leveren platforms een belangrijke bijdrage aan de arbeidsmarkt en economie. De ABU vindt het belangrijk dat platformwerk in goede banen wordt geleid. Het gaat daarbij o.a. om een gelijk speelveld voor verschillende typen (digitale) werkbemiddelaars. De ABU wil dat platforms die zich bezighouden met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werk zich conformeren aan de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). De Waadi verbiedt bijvoorbeeld het vragen van een tegenprestatie in geld van de werkende en stelt eisen aan arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden.


Details

Author(s) ABU
Language Dutch
Year of publication Feb, 2018
Publisher Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Lijnden
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of