Overall rapportage sociaal domein 2016

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De rapportage geeft een landelijk beeld en bestaat uit 5 delen, die elk vanuit een specifiek perspectief op het sociaal domein zijn opgesteld, en geeft inzicht in de ontwikkeling van het gedecentraliseerde sociaal domein in de twee jaren die volgen op de decentralisatie. Bij de afbakening van het sociaal domein kan een onderscheid worden gemaakt tussen een ruime en een enge definitie. De ruime definitie omvat gemeentelijke beleidsterreinen die niet in de drie decentralisatiewetten zijn besloten, zoals onderwijs en inkomen. De enge definitie van het sociaal domein is afgebakend langs de lijnen van de drie decentralisatiewetten. In deze rapportage wordt gekozen voor een enge afbakening.

Er wordt in het sociaal domein verder een onderscheid gemaakt tussen algemene voorzieningen en individuele voorzieningen. Algemene voorzieningen zijn toegankelijk zonder beschikking of toegangsbesluit van de gemeente, zoals het buurthuis, boodschappenservices, maaltijdservices, publiek toegankelijke vervoersvoorzieningen en preventieve activiteiten. Deze voorzieningen vallen in de rapportage buiten beeld omdat er (nog) geen landelijke registraties beschikbaar zijn over het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Individuele voorzieningen bieden maatwerk voor het oplossen van een redzaamheidsprobleem voor een individuele persoon. Hiervoor is een besluit van de gemeente nodig. Maatwerkvoorzieningen zijn bijvoorbeeld een re-integratietraject (Participatiewet), huishoudelijke hulp (Wmo) of pleegzorg (Jeugdwet). Gemeenten proberen echter wel zoveel mogelijk algemene voorzieningen in te zetten om het beroep op een maatwerkvoorziening te beperken. Dit is conform de transformatiedoelstellingen die mede aan de decentralisatie ten grondslag liggen.

Met de decentralisatie is het (verzekerde) recht op voorzieningen komen te vervallen (outputoriëntatie) en zijn gemeenten gehouden voorzieningen aan te bieden om participatie en zelfredzaamheid van de bevolking te bevorderen (outcomeoriëntatie). Dit betekent dat de toegang tot gedecentraliseerde voorzieningen niet meer via wettelijk recht maar via gemeentelijke verordeningen geregeld wordt.


Details

Author(s) Evert Pommer, Jeroen Boelhouwer (red.)
Language Dutch
Year of publication Dec, 2017
Publisher Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Den Haag
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of