De toekomst van vakmanschap

Onderzoek naar de skills die nodig zijn voor duurzaam vakmanschap. Het onderzoek brengt in kaart hoe de verschillende definities van vakmanschap passen binnen het spanningsveld tussen enerzijds het bieden van een goede entree op de arbeidsmarkt op korte termijn, en anderzijds het opleiden van mensen die duurzaam inzetbaar zijn in een veranderende context. Ingegaan wordt op de betekenis van vakmanschap in verschillende (beroeps)contexten en welke typen vakmanschap onderscheiden kunnen worden. Vervolgens wordt gekeken naar de gevolgen van verandering van de beroepenstructuur (groei- en krimpberoepen, polarisatie en de link tussen opleiding en beroep) voor mbo-vakmensen. Hierbij wordt ook gekeken naar de spanning tussen meer generiek opleiden versus meer contextgericht opleiden in het mbo. Daarna wordt ingegaan op de gevolgen van inrichtingskenmerken van mbo-opleidingen op kansen op de arbeidsmarkt. Ook wordt vakmanschap in een internationale context onderzocht: vergelijking van Nederland met Frankrijk en Duitsland.


Details

Author(s) M. Buisman, R. van der Velden (Red.)
Language Dutch
Year of publication Oct, 2017
Publisher Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht
Website / Document Visit

Zoek publicaties

en

of