Evaluatie effecten administratieve lasten bedrijven Wet uniformering loonbegrip

Bij het wetsvoorstel van de 'Wet uniformering loonbegrip' (ULB) is toegezegd om de effecten van de wet te evalueren. Na vier jaar is de uitvoeringspraktijk uitgekristalliseerd en kan vastgesteld worden hoe de vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting in de praktijk uitwerkt en hoe dat door bedrijven wordt ervaren.

Er zijn drie onderzoeksmethoden gebruikt om de evaluatie uit te voeren: deskresearch, semigestructureerde expertinterviews met intermediairs en bedrijven en een representatieve telefonische enquête onder bedrijven. Op basis van de uitvoeringspraktijk, zoals ervaren door intermediairs en bedrijven is er sprake van een vereenvoudiging door de Wet uniformering loonbegrip.

Ook het aspect dat de loonstrook conform wettelijke verplichtingen voor werknemers eenvoudiger is geworden wordt erkend. In de praktijk hebben intermediairs te beperkt zicht op het aantal vragen dat werknemers over hun loonstrook stellen, omdat deze vragen aan de werkgever gesteld worden. Wel geven zij aan dat de uniformering het begrijpelijker maakt voor werknemers. Ook hier speelt dat door cao’s, bedrijfstakeigenregelingen en pensioenfondsen nog oude loonbegrippen gehanteerd worden en UWV nog om het SV-loon vraagt waardoor voor deze loonstroken geen verandering optreedt en er ook niet meer of minder vragen zullen zijn daarover aan de werkgever.

De intermediairs geven aan dat de ULB weliswaar heeft geleid tot minder en/of een samenvoeging van gegevens in de loonaangifteset, maar dat dit in de praktijk niet zo wordt ervaren. De belangrijkste reden is dat er nog heel veel loongegevens overblijven en dat bovendien de loongegevens uit de loonadministratie naar de loonaangifte via de software automatisch worden herleid. In totaal heeft 14% van de werkgevers, dat bekend was met de ULB, een structurele verandering gemerkt in het aantal gegevens dat in de loonaangifte verwerkt moet worden (3% grote verandering en 11% kleine verandering). Bedrijven die de loonadministratie zelf uitvoeren ervaren in grotere mate veranderingen. Omdat de loongegevens automatisch gegenereerd worden is er geen sprake van administratieve lastenverlichting in termen van minder tijdbesteding en/of minder doorberekende kosten.


Details

Author(s) J. Boog, S. van Loo, M. van Marwijk, P. van der Zeijden
Language Dutch
Year of publication Jun, 2017
Publisher Panteia, Zoetermeer
Website / Document Visit

Nieuwsbrief week 31 - 2017

Zoek publicaties

en

of