Werknemersenquête 2015

In 2015 is een digitale enquête afgenomen onder werknemers in de Zorg en WJK over hoe zij aankijken tegen het werk in de sector en hun werkbeleving, inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden. Aan het onderzoek hebben ruim 10.000 werknemers meegewerkt. Het steekproefkader voor de werknemersenquête 2015 is anders dan in de voorgaande jaren. In voorgaande jaren is gebruik gemaakt van het adressenbestand van werknemers, dat aanwezig is in de polisadministratie van het UWV. In 2015 is gebruik gemaakt van de deelnemerspopulaties van PFZW en ABP. Verder zijn dit jaar de huisartsenzorg en de UMC’s voor het eerst als afzonderlijk te onderscheiden branches in het onderzoek opgenomen. De volgende onderwerpen komen in de rapportage aan de orde: (1) kenmerken van de huidige werksituatie en werkkring, (2) kenmerken van de vorige werksituatie, (3) werkbeleving en personeelsbeleid, (5) kennis & vaardigheden, opleiding en ontwikkeling, (7) mobiliteit en (8) inzetbaarheid. De rapportage bestaat uit een tabellenboek en bevat geen analyses en interpretaties. In deze versie staan de resultaten weergegeven voor de branche VVT. Op verzoek van de opdrachtgever zullen de resultaten worden uitgesplitst naar de Verpleging en Verzorging enerzijds en de Thuiszorg anderzijds. Zodra deze analyses zijn uitgevoerd en verwerkt, zal een nieuwe versie van de rapportage op de website worden geplaatst.


Details

Author(s) G. Evers, K. Jettinghoff, G. van Essen
Language Dutch
Year of publication Nov, 2015
Publisher Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW), Den Haag
Website / Document Visit

Nederlandse publicatie top 10

Zoek publicaties

en

of