De bijzondere arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger

Over het onderscheid met de agentuurovereenkomst, het Zako-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie en over het bestaansrecht van deze bijzondere arbeidsovereenkomst. In artikel 7:687 BW wordt de overeenkomst van handelsvertegenwoordiging wettelijk geduid als een arbeidsovereenkomst tussen de handelsvertegenwoordiger en de partij voor wie hij bemiddeling verleent bij de totstandkoming van overeenkomsten. De overeenkomst van handelsvertegenwoordiging is de arbeidsrechtelijke pendant van de in titel 7.7 BW geregelde agentuurovereenkomst. Op deze bijzondere arbeidsovereenkomst is naast titel 7.10 BW een aanzienlijk deel van de – eveneens dwingendrechtelijke – regeling van de agentuurovereenkomst in titel 7.7 BW van toepassing. De overeenkomst van handelsvertegenwoordiging wijkt af van de agentuurovereenkomst omdat de handelsagent zijn bemiddeling bij de totstandkoming van overeenkomsten, anders dan de handelsvertegenwoordiger, niet verricht onder het gezag van de partij voor wie hij bemiddelt.


Details

Author(s) J.P.H. Zwemmer
Language Dutch
Year of publication Jun, 2019
Journal Tijdschrift voor Ontslagrecht
Volume, Number 2019, 2
Page(s) 37-44
Website / Document Visit

Publicaciónes recientemente anadido

Busca publicaciónes

y

o